A  Danubius  Zrt.  „Danubius Hotels 50. születésnap” promóciós játékának


Részvételi szabályzata 


1. A játék szervezője:

Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 11., cégjegyzékszáma: 01-10-041120,

adószám: 10219522-2-44, rövid neve: Danubius Zrt., a továbbiakban: „Szervező”).


2. A játék időtartama: a játék 2022.05.16. napján 12:00 órakor kezdődik és

2022.05.31. napján 23:59 óráig tart. Sorsolás: 2022.06.01


3. A játék meghatározása:

3.1  A játék elnevezése: „Danubius Hotels 50. születésnap”

3.2  A játék üzenete: „Ünnepeld velünk a szállodáink nyitását, és nyerd meg a 2 fős szállásutalványt vagy a 10 db 30% kedvezményes kuponok egyikét!”

3.3 Szervező promóciós nyereményjátékot hirdet a Facebookon, hírlevelében és a danubiushotels.com weboldal egyes oldalain, melynek keretében arra kéri a részt venni szándékozókat, hogy a jelen részvételi szabályzatban foglaltakkal összhangban töltsék ki az ott található kérdőívet. A kérdőívet teljesen kitöltő és beküldő („Pályázat”), továbbá e-mail címét megadó és jelen Részvételi szabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót elfogadó játékosok közül 11 db nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra.


3.4 A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen

vásárlási kötelezettséggel.


4. A játékban történő részvétel személyi feltételei:

4.1   A nyereményjátékban minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy részt vehet (továbbiakban: „Játékos”), aki a nyereményjáték (továbbiakban: „Játék”) időtartama alatt teljesíti a jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételeket, kivéve:

-  a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

-  a Szervező megbízásából aJáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.


4.2  A Játék a https://nyeremenyjatek.danubiushotels.com/ alatti weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”) található. Facebookon hirdetésként, a Szervező

hírlevelében, illetve a www.danubiushotels.h weboldal egyes oldalain kerül meghirdetésre.


4.3 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.

5. A nyeremény

5.1 A Játékosok között 1 db 2 éjszakás, 2 fő részére szóló all inclusive ellátást tartalmazó szállásutalvány kerül kisorsolásra (továbbiakba: „Nyeremény”), mely a Danubius Hotel Bükben vagy a Danubius Hotel Marinában használható fel superior szobatípusra 2022. december 20-ig, kivéve kiemelt ünnepnapokon. A Szervező kisorsol továbbá 10 db 30% kedvezményre feljogosító kupont, amelyek a következő Danubius szállodákban használhatóak fel:

Danubius Hotel Helia

Danubius Hotel Astoria

Danubius Hotel Arena

Danubius Hotel Hungaria

Danubius Hotel Erzsébet

Danubius Hotel Bük

Danubius Hotel Annabella

Danubius Hotel Marina

Danubius Hotel Rába

5.2 A szállásutalványért igénybe vehető részletes szállodai szolgáltatások a danubiushotels.com/buk és a danubiushotels.com/marina oldalokon találhatóak. Az utalvány tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) és az idegenforgalmi adót (IFA). Az esetleges extra költségeket (pl.: parkolás, telefon) az utalvány nem tartalmazza, azok a helyszínen fizetendők.

5.3 A szállásutalvány nyeremény a kiemelt ünnepnapokat kivéve 2022. december 20-ig az 5.1 pontban megadott szállodában, a szálloda szabad szobakapacitásának függvényében, előzetes, közvetlenül a szállodánál történő foglalás esetén használható fel.


5.4   A 30% kedvezményes kupon egyszeri alkalommal használható fel. A kupon

legfeljebb 2 felnőtt és 3 kiskorú (18 év alatti) gyermek részére egybefüggő 4

éjszaka tartózkodásra maximum két szoba 2022. szeptember 1. és december 31.

közötti tartózkodásra vonatkozó foglalására jogosít fel.


5.5     A Nyeremény készpénzre nem váltható át, nem megosztható és érvényességi

ideje nem hosszabbítható meg.

6.  Sorsolás, Nyeremények kézbesítése

6.1  Szervező a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2022. június 1-én 12:00-kor 11 (tizenegy) nyertes Játékost sorsol ki. A nyerteseket a szervező a saját rendszerén keresztül véletlenszerűen sorsolja ki. A sorsolást a Szervező végzi, mely nem nyilvános. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A Szervező pótnyertest nem sorsol ki.


6.2 Szervező a nyertes Játékosokat a sorsolást követően, 2022. június 2 napján a megadott email címen személyes üzenetben értesíti, amelyhez a Játékos a Játékban való részvételével hozzájárul.


6.3 A nyeremény kézbesítésének részleteit a Szervező a nyertesekkel a megadott e-mail címen üzenetben egyezteti. Amennyiben a Játékos a nyereményét 2022. december 20-ig nem veszi át, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat.


7.  A Szervező felelőssége

7.1 A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


7.2   A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja

8. Kizárás

8.1  Azok a Pályázatok, amelyek a Részvételi szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

8.2  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akikkel szemben felmerül a gyanú, hogy a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, továbbá akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis adatokkal vesznek részt a Játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek vagy harmadik személynek okoztak.


8.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyekben a Játékosok saját adatai szerepelnek. Amennyiben a Játékos nem a saját adatait, valamint nem a saját e-mail címét adja meg, úgy az e-mail fiók használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.


9. Adatkezelés

9.1 Az adatok kezelését, mint adatkezelő, a Szervező végzi. A játék lebonyolításában való részvételre a Szervező az alábbi adatfeldolgozót bízta meg: ROIworks Zrt. (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”; székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building, 2. emelet)

9.2  A Szervező az adatkezelési tevékenységet az alábbiak szerint végzi:

Adatkezelési cél

Adatok köre

Adatkezelési idő

Adatkezelés jogalapja


A. Részvétel biztosítása, nyereményjáték lefolytatása

A résztvevők neve, e-mail címe

A nyertes kosorsolását követő 5. munkanapig

Hozzájárulás, amelyet a

Pályázat beküldésével ad meg. A

hozzájárulás bármikor visszavonható e-mailben, vagy

postai

úton. A visszavonás nem érinti

az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.


B. Nyeremény kézbesítése

A nyertes e- mailcíme

A nyeremény kézbesítésének megkísérléséig

Hozzájárulás, amelyet a

Pályázat beküldésével ad meg. A

hozzájárulás bármikor visszavonható. A visszavonás nem érinti az azt

megelőző adatkezelés

jogszerűségét.


C. Adózási és adóbevallási kötelezettség teljesítése

A nyertes neve, lakcíme

8 évig

Jogi kötelezettség teljesítése. A nyeremény átadását követően az adójogi és számviteli

előírások1 miatt szükséges a

megőrzés.


9.6 A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokkal élhet a lent

megjelölt elérhetőségeken e-mailben, vagy postai úton.:

 

  • A és B esetben: Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve kérheti a személyes adatok átadását.;
  • C esetben: Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, illetve korlátozhatja azok kezelését.;
  • Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.., ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: + 36 (1) 391-1400, honlap: www.naih.hu), vagy bírósághoz is fordulhat.


Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit az Adatkezelőhöz a következő postai, illetve e-mail címre juttathatja el: Danubius Zrt. 1051 Budapest, Szent István tér 11. címén, vagy az adat@danubiushotels.com e-mail címen.


10. Adózás

A nyeremény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján adóköteles juttatás, amelynek megfizetése a Szervezőt terheli. Az adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében a nyertes játékos együttműködik a Szervezővel, különösen megadja a szükséges adatokat és megteszi az esetlegesen szükséges nyilatkozatokat a nyeremény átvételét megelőzően.


11. Vegyes rendelkezések

11.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


11.2  A Játékosok elfogadják, hogy a Részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező vagy harmadik személyek számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

1 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

11.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.


11.4 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

11.5 Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.


11.6 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. A játékot a Facebook (Meta) nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és a játék nem kapcsolódik hozzá. A Facebook (Meta) így nem felel az esetleges károkért sem. Az adatszolgáltatás nem a Facebook, hanem a Szervező részére történik.

11.7  Szervező fenntartja a jogot, hogy a Részvételi szabályzatot a jogszabályok által indokolt esetben bármikor, előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást azonban a Szervező haladéktalanul, a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Amennyiben a Részvételi szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


Budapest, 2022.május 10. Danubius Zrt.


A látogatói élmény fokozása érdekében weboldalunk cookie-kat használ. A további böngészéssel hozzájárulsz a cookie-k alkalmazásához. Adatkezelési tájékoztató